THÔNG BÁO

Hệ thống đăng ký học tập sinh viên đang tạm ngưng để cập nhật dữ liệu trong thời gian khoảng 30 phút.

Các em sinh viên vui lòng quay trở lại sau.